Israëls cyberveiligheidsstrategie

Israëls cyberveiligheidsstrategie

Cyberveiligheid:

 • Het implementeren van cybersecurity binnen iemands organisatie is het proces van het beschermen en beveiligen van systemen, programma’s en netwerken tegen potentiële digitale aanvallen.
 • Het is van essentieel belang om gevoelige en privé-informatie te beschermen die, indien uitgelekt of toegankelijk gemaakt door iemand van buitenaf, grote en grote gevolgen kan hebben voor de werking van de organisatie.
 • Cyberaanvallen doen zich meestal voor wanneer een externe partij (of iemand van binnen de organisatie) toegang krijgt tot gevoelige informatie en probeert die informatie te wijzigen of mogelijk te vernietigen.
 • Dit kan leiden tot een verstoring van reguliere bedrijfsprocessen of zelfs tot het afpersen van geld van individuen, waardoor zowel private partijen als organisaties in een zeer moeilijke en uitdagende positie terechtkomen.
 • Het is uiterst noodzakelijk om proactieve cyberbeveiligingspraktijken in de organisatie in te voeren en aangezien we in een steeds evoluerende technologische wereld leven, met meer apparaten dan er mensen zijn, worden deze maatregelen uiterst uitdagend.
 • Bovendien moet worden opgemerkt dat naarmate de tijd verstrijkt, de innovatie binnen deze aanvallers toeneemt en dat zij nieuwe technieken en nieuwe methoden gebruiken om zich toegang te verschaffen tot particuliere en gevoelige informatie.
 • De technologie verbetert en ontwikkelt zich elke dag en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan, worden dus ook groter.
 • Het is van het grootste belang dat zowel organisaties als individuele personen hiervan op de hoogte zijn en de methoden leren die zij kunnen toepassen om zichzelf te beschermen.

Wat is cyberspace?

 • Cyberspace is een begrip dat in dit essay steeds weer terugkomt, en het is dus belangrijk te begrijpen wat het precies inhoudt.
 • Cyberspace is een elektronisch systeem dat computergebruikers uit verschillende geografische gebieden in staat stelt met elkaar te communiceren en informatie te vergaren voor allerlei doeleinden.
 • Het is een soort “technologisch universum” dat mensen en organisaties met elkaar verbindt.

Overzicht van de Israëlische cyberveiligheidsstrategie:

 • Israël heeft een zeer gedetailleerd cyberbeveiligingsbeleid geïnitieerd dat zich specifiek richt op 3 belangrijke gebieden, namelijk: cyber robuustheid, cyber veerkracht en capaciteit.
 • In deze tekst zal ik meer in detail treden over wat elk van deze termen betekent en welke doelstellingen elk van de 3 gebieden heeft.

In de afgelopen jaren heeft het optreden in cyberspace zich razendsnel ontwikkeld en het ontwikkelt zich nog steeds dagelijks, waardoor we steeds meer vaardigheden nodig hebben om deze ontwikkeling bij te houden en onszelf en onze bedrijven te beschermen.

Tijdlijnen van verschillende instellingen die werden opgericht om de veiligheid van cyberspace te handhaven:

In dit gedeelte van de tekst zal ik een tijdlijn geven van de instellingen in Israël die in het leven werden geroepen om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, de bijkomende vaardigheden te leren die ermee gepaard gingen, en de veiligheid van de cyberspace te handhaven.

 • In 2002 stelde de Israëlische regering vast dat zij voor uitdagingen stond wat betreft de ontwikkeling van cyberspace en besloot daarom over te gaan tot de oprichting van de Nationale Autoriteit voor Informatiebeveiliging.
  • Sinds de oprichting van de Nationale Autoriteit voor Informatiebeveiliging is Israël steeds afhankelijker geworden van technologie, zowel in algemene zin als wanneer het gaat om cyberspace-activiteiten.
 • In de loop der jaren is het aantal cyberdreigingen tegen Israëlische systemen toegenomen en zijn verschillende vijanden uit de hele wereld het doelwit geworden.
 • In januari 2012 besloot de Israëlische regering daarom over te gaan tot de oprichting van het Nationaal Cyber Bureau, dat als enige doel en taak zou hebben de verschillende activiteiten in cyberspace te handhaven en te beheren.
  • Het Nationaal Cyber Bureau zou tot taak hebben de premier en zijn regering te adviseren door middel van verschillende beleidsaanbevelingen die op nationale schaal zouden moeten worden uitgevoerd.
  • Daarnaast werd hen gevraagd een formele cyberveiligheidsstrategie te implementeren die het cyberbeleid zou leiden.
  • Het Nationaal Cyber Bureau werkte ook aan het stimuleren van nationale capaciteiten binnen cyberspace, om Israël klaar te stomen en voor te bereiden op aanvallen, en om Israël te helpen om te gaan met cyberspace-uitdagingen die het op dit moment ondervindt of die het in de toekomst zou kunnen tegenkomen.
 • Na deze oprichting kwam de oprichting van de National Cyber Defense Authority (NCDA), die zou samenwerken om een strategie voor de natie te creëren in termen van hun activiteiten in cyberspace, waardoor een voortdurende groei ervan mogelijk zou worden.
  • Dit document zou fungeren als een nationaal beleidskader, waarin de nationale doelstellingen voor cyberspace-activiteiten worden gedefinieerd en benadrukt, proactief wordt opgetreden tegen potentiële bedreigingen en zo een concrete strategie voor cyberactiviteiten en -operaties wordt geformuleerd.
  • Bovendien zou het NCSA niet alleen aanvallen afweren die reeds bij verschillende organisaties zijn binnengedrongen, maar ook helpen bij het aanpakken van alle soorten cyberdreigingen die een organisatie in de nabije of verre toekomst zou kunnen tegenkomen.

De Israëlische cyberbeveiligingsstrategieën en de drielagenpiramide:

Laten we eens in de nitty gritty treden over Israëls cyberbeveiligingsstrategieën.

 • Ten eerste heeft de Israëlische regering een bepaalde visie voor Israël, en dat is om een startende natie en een leidende natie van de wereld te zijn. Dit heeft te maken met het gebruik van cyberspace als motor voor economische groei, sociaal welzijn en, het allerbelangrijkste, nationale veiligheid. Israël heeft een zeer specifieke visie als het gaat om het ontwerpen van hun cyberbeveiligingsstrategie, hun visie is een middel om de Israëlische cybervisie te realiseren, maar daarbij de cyberspace veilig te houden voor iedereen die er gebruik van maakt, elke vorm van cyberdreiging het hoofd te bieden en daarbij de nationale belangen van het land als geheel in het oog te houden. De Israëlische cyberbeveiligingsstrategie zorgt er bovendien voor dat Israël een voortdurende rol speelt in de internationale arena – als leider op het gebied van technologische innovatie en als land dat heeft bijgedragen aan het mondiale proces, het vormgeven van de cyberspace die we vandaag de dag hebben.
 • Deze strategie van cyberbeveiliging is de bouwsteen voor Israël om zijn doelstellingen te bereiken.

3-lagen piramide: “aggregate cyber robustness” “systemic cyber resilience” “national cyber defense”

De Israëlische strategie voor cyberbeveiliging is opgebouwd volgens een generiek concept voor nationale cyberbeveiligingsoperaties. Dit conceptuele kader omvat zowel directe acties van de staat om cyberdreigingen aan te pakken, als indirecte methoden die gericht zijn op het ondersteunen en stimuleren van beveiligingspraktijken.

 • Het generieke concept is onderverdeeld in drie verschillende operationele lagen in een piramide.
 • De onderste laag van de piramide is “aggregate cyber robustness”, oplopend naar “systemic cyber resilience” en de bovenste laag is “national cyber defense”.
 • Elk van deze drie lagen verschilt sterk in termen van hun doelstellingen, zowel wat betreft de rol van de staat als binnen de relaties tussen private organisaties en het land. Elk onderdeel zal diep worden uitgediept, waarbij elk onderdeel van elk van de lagen zal worden belicht.

Elke laag uitgelegd + doelstellingen:

 • Ten eerste wordt onder de onderste laag van de piramide `geaggregeerde cyberrobuustheid’ verstaan: het vermogen van een organisatie en haar processen om dagelijks hun activiteiten voort te zetten, zelfs in het aangezicht van cyberdreigingen.
  • Dit wordt gedaan door potentiële aanvallen af te slaan en te onderscheppen/blokkeren.
  • Dit niveau van de piramide is het basisniveau voor het tegengaan van cyberbedreigingen. Israël, als staat, heeft haar doel geïdentificeerd om als collectief hun niveau van cyberrobuustheid te verhogen om elke vorm van schade op hoog niveau (die extreem bedreigend zou kunnen zijn) te vermijden en tevens het voortschrijdende en voortdurend groeiende risico te verminderen.
  • In februari 2015 besloot Israël nationale maatregelen te nemen om de nationale robuustheid te verhogen.
  • Dit gebeurde door het aanmoedigen en bevorderen van de beveiligingsinspanningen van organisaties, bijvoorbeeld: richtsnoeren, beste praktijken, voorschriften en stimulansen om de cyberbeveiligingsmarkt in Israël te reguleren.
  • Daarnaast werden meer inspanningen geleverd voor de cyberbeveiligingspraktijken van de overheid om de lat voor alle organisaties in Israël hoger te leggen en “het goede voorbeeld te geven”.
 • Ten tweede wordt onder de middelste laag, “systemische cyberweerbaarheid”, verstaan het systematische vermogen van organisaties om alle soorten cyberaanvallen aan te pakken en te weerstaan, om te voorkomen dat ze zich verder ontwikkelen en om de totale schade die ze de natie als geheel zouden kunnen berokkenen, te beperken.
  • Zoals we hebben gezegd, en zoals we hebben begrepen, is de eerste laag (de onderste) bepaald om aanvallen a priori te beperken, zonder rekening te houden met het specifieke type gebeurtenis, deze tweede laag is zeer sterk “event-driven”.
  • Systemische cyberweerbaarheid kan worden bereikt door middel van staatsprocessen die het delen van informatie bevorderen, het genereren en verspreiden van belangrijke informatie, en het helpen van organisaties tijdens potentiële cyberaanvalincidenten.
  • Op dit punt is het noodzakelijk om te begrijpen wat de NCSA is en welke rol het speelt.
   • NCSA staat voor The National Cyber Security Authority, die zich bevindt in het kantoor van de premier.
   • Dit was een Israëlische veiligheidsinstelling die als enige verantwoordelijkheid had om de cyberruimte van Israëlische burgers te beschermen tijdens de jaren 2016 tot en met 2018.
  • Systemische inspanningen op het gebied van cyberresilience werden geleid door The National Cyber Security Authority (NCSA) met het computer emergency response team (CERT) in de voorhoede van alle operaties.
   • Het CERT is een groep personen die deskundig zijn op het gebied van de behandeling van computerbeveiligingsincidenten die zich kunnen voordoen.
   • Het nationale CERT van Israël werkt in nauw contact met de particuliere sector, zowel rechtstreeks als via cybercentra die binnen het CERT opereren.
   • Het doel van het CERT is om zowel wereldwijde als lokale operaties te bevorderen, en tegelijkertijd innovatie aan te moedigen.
 • Ten slotte is de bovenste laag van de piramide die Israëls nationale cyberbeveiligingsoperaties belicht, de “nationale cyberdefensie”.
  • Dit is een nationale campagne om op te treden tegen cyberdreigingen die worden geprobeerd door aanvallers die over veel middelen beschikken en die een ernstige en schadelijke bedreiging vormen voor de natie als geheel. Deze nationale verdedigingscampagnes omvatten verdedigingsinspanningen om potentiële aanvallen en risico’s te beperken en de confrontatie aan te gaan met de bronnen van de dreigingen.

Deze aanpak op drie niveaus biedt een allesomvattende oplossing voor de staat Israël, rekening houdend met alle verschillen in de potentiële risiconiveaus, de aard van het risico of de dreiging en de mate van transparantie ervan.

Om deze operaties aan te moedigen, was er, zoals gezegd, behoefte aan de oprichting van een centrale autoriteit voor cyberbeveiliging (NCSA), die in februari 2015 is opgericht. Hun rol bestond erin de operationele inspanningen op het gebied van cyberbeveiliging te sturen en te sturen. De NCSA had maar één doel en dat was om op te treden op het gebied van cyberbeveiliging, wat voornamelijk binnen de particuliere sectoren werd gedaan. De NCSA-entiteit beschikte over grote hoeveelheden kennis over het reguleren van cyberspace en het beheren van mogelijke cyberveiligheidsincidenten of -dreigingen.

De manier waarop het NCSA functioneerde binnen elke laag van de piramide:

Het functioneerde binnen elk van deze drie lagen door op verschillende onderdelen in te werken. In de onderste laag, de “geaggregeerde robuustheid”, hield het NCSA kritieke infrastructuur onder controle. Daarnaast gaf het veiligheidsadviezen, voornamelijk via sectorale regelgevende instanties. Het NCSA was een knooppunt van kennis, waar elke organisatie terecht kon die hulp wenste. Daarnaast helpt het NCSA bij het bundelen van robuustheid door de markt van cybersecurity te reguleren. De NCSA functioneert op vier verschillende manieren binnen de systemische weerbaarheid. Ten eerste wordt er op nationaal niveau informatie uitgewisseld, ten tweede wordt er hulp geboden aan organisaties die mogelijk worden aangevallen, ten derde wordt er geholpen bij het identificeren en onderzoeken van potentiële cyberaanvallen en wordt er hulp en ondersteuning geboden aan sectorale SOC’s. De manier waarop het NCSA functioneert binnen de nationale defensie gebeurt op drie verschillende manieren: ten eerste beheert het NCSA defensieve campagnes binnen de civiele sector, het helpt bij de coördinatie tussen verschillende agentschappen en ten slotte helpt het bij de beoordeling van de huidige nationale situatie.

Israël als “startende natie”

 • Aangezien Israël wordt beschouwd als de “start-up natie” met immense hoeveelheden technologische uitvindingen en innovatie, heeft het ook in de voorhoede gestaan wat betreft wetenschappelijk-technologische kennis op het gebied van cyberbeveiliging.
 • Om effectieve cyberbeveiligingspraktijken goed te implementeren, is het essentieel om grote hoeveelheden innovatie te hebben om met een potentiële aanvallersaanpak om te gaan. Aangezien de Israëlische cultuur bekend staat als zeer innovatief, biedt zij een ideale omgeving voor cyberinnovatie.
 • In augustus 2011 heeft Israël cyberbeveiliging tot prioriteit verheven en zich daarnaast verzekerd van de versterking van Israëls cybercapaciteiten en innovatieprocessen.

Inclusief internationale samenwerking om de cyberspace beter te beveiligen:

Cyberspace is duidelijk een mondiale sfeer waardoor beveiliging en bescherming over cyberspace een mondiale uitdaging is, waarbij alle landen moeten samenwerken om het te beschermen. Het is niet nuttig of heilzaam als slechts één land zich inspant om cyberspace te beschermen en dus is Israël als staat van mening dat internationale samenwerking een vitaal en belangrijk element is om te overwegen als het gaat om het creëren van een cyberspace die veilig, beveiligd en vrij is voor iedereen. Israël is vastbesloten om naties over de hele wereld te helpen hun cyberbeveiligingsmethoden en -operaties te ontwikkelen en te versterken. Het is een groepsinspanning en het is niet iets dat individueel moet worden aangepakt. Het is voor iedereen gunstig als elk land zijn methoden en ideeën deelt bij het creëren van een veilige cyberspace. Israël als staat is van mening dat het noodzakelijk is dat landen over de hele wereld samenwerken, hun kennis met elkaar delen om nieuwe en verbeterde oplossingen te creëren om potentiële bedreigingen en risico’s op mondiaal niveau tegen te gaan en een wederzijds doel te creëren voor het creëren van een veilige, bloeiende en bloeiende cyberspace over de hele wereld.

Bron: https://securityboulevard.com/2022/03/israels-cyber-security-strategy/

==============
original content
==============

Israel’s cyber security Strategy

Cyber Security:

 • Implementing cybersecurity within one’s organization is the process of protecting and safeguarding systems, programs and networks from potential digital attacks.
 • It is essential to protect sensitive and private information that if leaked or accessed by someone external, it could greatly and majorly affect the running’s of one’s organization.
 • Cyberattacks will usually occur when an exterior party (or it could be done by someone from within the organization) accesses sensitive information and attempts to change that information or potentially goes on to destroy it.
 • This could lead to a disruption in regular business processes or even extorting money from individuals, leaving private parties as well as organizations in a very difficult and challenging position.
 • It is extremely imperative to implement proactive cybersecurity practices in one’s organization and since we are living in an ever evolving technological world, with more devices then there are people, these measures are becoming extremely challenging.
 • In addition, it is imperative to note that as time goes on, the innovation within these attackers is increasing, utilizing new techniques and new methods to force themselves into private and sensitive information.
 • Technology is improving and developing each and every single day and thus the challenges that comes with this is growing too.
 • It is imperative an organization as well as individuals know about this and go on to learn the methods that can implement in order to protect themselves.

What is cyber space?

 • Cyberspace is a concept that will be repeated time and time again throughout this essay and thus it is important to understand what it exactly means.
 • Cyberspace is an electronic system, allowing computer users from various different geographic locations to communicate with each other and to acquire information for any sort of purpose.
 • It is a sort of “technological universe” connecting people and organizations.

Israel’s cyber security strategy overview:

 • Israel initiated a deeply detailed cybersecurity policy which specifically targets 3 key areas, namely: cyber robustness, cyber resilience and capacity.
 • During this text, I will go into more detail about what each of these terms means and the goals that each of the 3 areas hold.

During more recent years, action within cyberspace has developed and continues to develop on a daily basis at an extremely rapid rate, thus we are needing more and more skills to keep up with this development in order to protect ourselves and our businesses.

Timelines of various establishments created to maintain cyberspace security:

During this section of the text, I will go on to give a bit of a timeline about the establishments in Israel that were initiated in order to manage these developments, learn the additional skills that came with it as well as maintain their security of cyberspace.

 • During the year of 2002, Israeli government noted the challenges that they faced in terms of the development of cyberspace and thus decided to proceed with the establish the National Information Security Authority.
  • Since the establishment of the National Information Security Authority, Israel has continued to become more and more reliant on technology both in the general sense as well as when it comes to talking about cyberspace activities.
 • There has been an increased amount of cyber threats working against Israeli systems over the years, being targeted by various enemies from all around the world.
 • Thus, during January of 2012, the government of Israel decided to proceed in establishing the National Cyber Bureau whose sole purpose and task would be to maintain and manage various activities within cyberspace.
  • The National Cyber Bureau would have the task of advising the Prime Minister and his government through various policy recommendations that would need to be implemented on a national scale.
  • Additionally, they were requested to implement a formal cyber security strategy that would lead the cyber policy.
  • The National Cyber Bureau also worked to encoruage national abilities within cyberspace, getting Israel ready and prepared for attacks as well as helping Israel deal with any cyberspace challenges she was experiencing in the moment or the challenges she might come across in the future.
 • Following this establishment, came the establishment of the National Cyber Defense Authority (NCDA) who would work together to create a strategy for the nation in terms of their activities within cyberspace, allowing for the continuous growth of it.
  • This document would act as a national policy framework, defining and highlighting national goals for cyberspace activity, being proactive against potential threats and thus formulating a concrete strategy for cyber activities and operations.
  • Additionally, the NCSA would not only operate in a manner of getting rid of attacks that had already entered various organizations, but would also assist in dealing with any sorts of cyber threats an organization might encounter in the near or far future.

Israel’s cybersecurity strategies and 3-layer pyramid:

Let’s get into the nitty gritty about Israel’s cybersecurity strategies.

 • Firstly, Israel’s government has opened a particular vision for Israel, and that is to be a start-up nation and a leading nation of the world. This has to do when utilizing cyberspace as an engine for economic growth, social welfare and most importantly, national security. Israel has a very particular vision when it comes to designing their cybersecurity strategy, their vision is a means of realizing Israeli cyber vision, but in doing so, keeping the cyberspace safe for all who utilize it, confronting any sort of cyber threat, keeping in mind the country’s national interests as a whole. Israeli’s cybersecurity strategy additionally makes sure that Israel has a continuous role within the international arena – being the leader in technological innovation and as a country who assisted in the global process, the shaping of the cyberspace we have today.
 • This strategy of cybersecurity is the building blocks for Israel to achieve her goals.

3-layer Pyramid: “aggregate cyber robustness” “systemic cyber resilience” “national cyber defense”

The way Israel’s strategy for cybersecurity is built, it follows a generic concept for national cyber security operations. This conceptual framework incorporates direct state actions in order to deal with cyber threats as well as indirect methods which are directed at supporting and stimulating security practices.

 • The generic concept is separated into three different operational layers in a pyramid.
 • The bottom layer of the pyramid is “aggregate cyber robustness”, moving up to “systemic cyber resilience” and the top layer is “national cyber defense”.
 • Each of these three layers differ greatly in terms of what their goals are, in terms of the  role of the state as well as within the relations between private organizations and the country. Each part will be delved into greatly, highlighting each part of each of the layers.

Each layer explained + goals:

 • Firstly, the bottom layer of the pyramid `aggregate cyber cyber robustness’  is understood to be the capability of an organization and its processes to carry on with their operations on a daily basis even in the face of cyber threats.
  • This is done by fighting off and intercepting/blocking potential attacks.
  • This level of the pyramid is the basic level of counteracting cyber security threats. Israel, as a state, has identified her goal to increase as a collective their level of cyber robustness in order to avoid any sort of high-level damage (that could be extremely threatening) as well as reduce the progressing and continuously growing risk.
  • During the February of 2015, Israel decided to initiate nation-wide actions in order to increase its national robustness.
  • This was done through the encouragement and advancement in security efforts taken on by organizations, for example: guidance, best practice, regulations and incentives in order to regulate the cyber security market in Israel.
  • In addition, more efforts were put in place for the government’s cyber security practices in order to raise the bar for all organizations within Israel and to “lead by example”.
 • Secondly, the middle layer “systemic cyber resilience”, is understood to be the systematic ability of organizations to challenge and oppose any sorts of cyber-attacks, to avert them from unrolling further as well as to reduce the overall damage it could cause to the nation as a whole.
  • As we mentioned, and as we understand, the first layer (the bottom one) is determined to reduce attacks a priori, not taking into account the specific type of event, this second layer is very much so event-driven.
  • Systemic cyber resilience can be attained through state processes that promote information sharing, generating and spreading important information, as well as helping organizations during potential cyber attack incidents.
  • At this point, it is imperative to understand what the NCSA is and the role it plays.
   • NCSA stands for The National Cyber Security Authority which is found inside the Prime Minister’s office.
   • This was an Israeli security establishment whose sole responsibility was to protect the cyber space of Israeli civilians during the years of 2016 all the way through to 2018.
  • Systemic cyber resilience efforts were guided by The National Cyber Security Authority (NCSA) with the computer emergency response team (CERT) at the forefront of all operations.
   • CERT is a group of individuals who are experts in the field of handling computer security incidents that might occur.
   • The national CERT of Israel works in close contact with the private sector directly as well as through cyber centers operating within the CERT.
   • The CERT’s goal is to promote global as well as local operations, whilst at the same time encouraging innovation.
 • Lastly, the top layer of the pyramid highlighting Israel’s national cyber security operations is “national cyber defense”.
  • This is a national campaign to act against cyber threats attempted by resource-rich attackers who act as a serious and detrimental threat to the nation as a whole. These national defense campaigns include efforts of defense, in order to reduce potential attacks and risks as well as confronting the sources of the threats.

This three level approach offers an all included solution for the state of Israel, considering all the differences in the potential levels of risk, the nature of the risk or threat and the degree of it’s transparency.

In order to encourage these operations, as we mentioned there was a need for the establishment of a central cyber security authority (NCSA) which came into establishment during the Februage of 2015. Their role was to guide and pilot the operational cyber security efforts.  The NCSA had one sole goal and that was to act on cyber security, which was mainly done within the private sectors. The NCSA entity held great amounts of knowledge about regulating cyberspace as well as managing any potential cyber security incidents or threats.

The way the NCSA functioned within each layer of the pyramid:

It functioned within each of these three layers by acting on different parts. In the bottom layer, the “aggregate robustness”, the NCSA held critical infrastructure for regulation. Additionally it functioned by giving security guidance, which was done mainly through sectoral regulators. The NCSA was a hub of knowledge, there to assist any organization that desired help. Additionally the NCSA assists in aggregating robustness by regulating the market of cyber security. The NCSA functions in four different ways within systemic resilience. Firstly it holds nation-wide information sharing, secondly it gives assistance to any organizations that might be under attack, thirdly it assists in identifying and investigating potential cyber attacks and it gives assistance and support to sectoral SOC’s. In terms of the way NCSA functions within national defense happens through three different ways, firstly the NCSA manages defensive campaigns within the civilian sector, it helps coordinate between different agencies and lastly helps in the assessment of the current national situation.

Israel as the “start-up nation”

 • Since Israel is considered to be the “start-up nation” with immense amounts of technological inventions and innovation  coming out, she has also been at the forefront in scientific-technological knowledge within the realm of cyber security.
 • In order to properly implement effective cyber security practices, it is essential to have high amounts of innovation in order to deal with a potential attackers approach. Since Israeli culture is known to be extremely innovative, it allows for an ideal environment for cyber innovation.
 • During the August of 2011, Israel made cyber security a priority and additionally insured to strengthen Israel’s cyber abilities as well as innovation processes.

2 main efforts the National Cyber Bureau implemented:

This task was given to the National Cyber Bureau to deal with in order to maintain the cyberspace, in the long run, as well as maintain Israel’s cyber security abilities and capabilities.

 • Two main efforts were initiated in order to do so.
  • Firstly there was research, development, and implementation of national security abilities and technologies, which included securing information sharing platforms that would be efficient, solutions that supported Israel’s efforts to expose, investigate and slow down the potential cyber attacks, robust cyber operations and centralized security services.
  • The second effort that they implanted has to do with enhancing and strengthening the national science and technology base in cyberspace, which was done by encouraging and advancing industrial innovation, supporting all kinds of academic research, boosting and uplifting the nation’s human capital with the field of cyber as well as creating an environment for mutual enrichment.

Including international cooperation in order to better improve cyberspace security:

Cyberspace is obviously a global sphere making security and protection over cyberspace a global challenge, where all countries need to work together in order to protect it. It is not useful or beneficial if only one country is putting effort into protecting cyberspace and thus Israel as a state feels that international cooperation is a vital and important element to consider when it comes to creating a cyberspace that is safe, secure and free to all. Israel is determined in assisting nations all around the world to grow and strengthen their cyber security methods and operations. It’s a group effort and it is not something that should need to be dealt with individually. It is beneficial for all if each and every country shares their methods and ideas in creating a secure cyberspace. Israel as a state believes it is imperative that countries all around the world collaborate, share their knowledge with one another to create new and improved solutions to counteract any potential threats and risks on a global level as well as create a mutual goal for creating a safe, booming and flourishing cyberspace all around the world.

Bron: https://securityboulevard.com/2022/03/israels-cyber-security-strategy/

Internet Blabla

Internet blabla, probeert de beste cyber security content op het internet te verzamelen en in een overzichtelijk geheel te presenteren. Er zijn meerdere artikelen die aangeleverd worden door lezers en cyber security bedrijven, daarnaast zijn er een aantal bloggers en journalisten actief met het plaatsen van actuele cyber security vraagstukken.